Algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden uitvoering

Artikel 1 – Offertes

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting, en zijn gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden. Een offerte is voor opdrachtnemer alleen bindend als dat uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. Een offerte die voor opdrachtnemer op grond van het hier bepaalde bindend is, vervalt na verloop van 14 dagen na de offertedatum.
 2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
 3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht.

Artikel 2 – Opdrachtbevestiging

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt schriftelijk bevestigd door opdrachtnemer, welke bevestiging als volledig bewijs geldt.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijking van deze Algemene Voorwaarden zullen alleen gelden als deze schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Omvang van het werk

 1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen, indien van toepassing, dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van het werk niet begrepen:
  a) De kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook;
  b) De kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
  c) De kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
  d) De kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval.

Artikel 4 – Meer- en minderwerk

 1. Alle wijzigingen in de overeenkomst worden wanneer daaruit meer kosten ontstaan als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.
 2. Als tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat onvoorziene werkzaamheden zullen ontstaan om tot uitvoer van de opdracht te kunnen komen, wordt meerwerk verrekend.
 3. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling van de hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.

Artikel 5 – Uitvoering van het werk

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen:
a) dat de plaats, waar de te monteren zaken, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;
b) dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en verder alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;
c) dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van de opdrachtnemer komt vast te staan;
d) dat, indien van toepassing, (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
e) dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor elektriciteit, voldoende ventilatie, water en zo nodig verwarming;
f) dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die anderen en de opdrachtnemer bij gelijktijdige uitvoering ongehinderd hun werkzaamheden kunnen verrichten;
g) dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is.

Artikel 6 – Levertijd

 1. De planning van de levertijd gaat in bij goedkeuring van de offerte. De opdrachtgever moet de opdrachtnemer tijdig op de hoogte stellen van alle gegevens en keuzebepalingen die nodig zijn voor de voortgang van het werk.
 2. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is de opdrachtnemer dus niet van rechtswege in verzuim en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. De opdrachtnemer moet hiervoor eerst in gebreke worden gesteld.

Artikel 7 – Risico en opslag

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gaat het risico van de zaken, materialen en uitgevoerde werkzaamheden over op opdrachtgever vanaf het moment dat deze zijn afgeleverd op de plaats van bestemming of vanaf het moment dat de werkzaamheden zijn aangevangen.
 2. Indien buiten de schuld van de opdrachtnemer de aanlevering niet tijdig kan plaatsvinden, worden de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
 3. Bij overschrijding van enige betalingstermijn heeft opdrachtnemer het recht de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle op of bij het werk aangevoerde zaken blijven het eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen, heeft voldaan.
 2. Eventuele tussenkomst van derden moet door de opdrachtgever direct worden medegedeeld. Kosten en/of verliezen, ontstaan door het niet direct mededelen, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 9 – Betaling

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, geldt de volgende betalingsafspraak:
  20% bij akkoord offerte
  50% bij start werkzaamheden
  30% bij einde oplevering
 2. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd op verzoek van de opdrachtgever, of doordat deze zijn verplichtingen niet tijdig nakomt dan wel opdrachtnemer niet tijdig in staat stelt het werk gereed te maken, of de daartoe benodigde werkzaamheden te verrichten, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn betaling van de nog niet voldane termijnen te vorderen op de tijdstippen, waarop deze termijnen bij normale uitvoering van de opdracht opeisbaar zouden zijn geworden. Wanneer als gevolg van de vertraging opdrachtnemer gereed gekomen zaken moet opslaan, is opdrachtnemer gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen.
 3. Indien de opdrachtgever niet uiterlijk 14 dagen na de vervaldag betaalt, is opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 4. Vanaf de vervaldag, is opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 3% van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.

Artikel 10 – Verantwoordelijkheid voor het werk

 1. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren van het werk.
 2. De opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, inclusief de specificatie van de gegeven maten en materialen.
 3. In het lid 2 bedoelde geval, is opdrachtnemer alleen verantwoordelijk voor de juiste montage en staat in voor de deugdelijkheid van de materialen. Dit geldt echter niet indien door opdrachtgever of door derden een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.
 4. Indien de verantwoordelijkheid voor het ontwerp door opdrachtgever wordt overgedragen aan opdrachtnemer, dient dit uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
 5. Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking en montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.

Artikel 11 – Beperking van de aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.
 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met (de ondeugdelijkheid van) door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.
 4. In het lid 3 bedoelde geval vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van de opdrachtnemer en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van productaansprakelijkheid.

Artikel 12 – Ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Opdrachtnemer is dan gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de opdrachtgever betaling te vorderen van de reeds verrichtte werkzaamheden en/of leveranties, alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, veroorzaakt door de wanprestaties van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen de door opdrachtnemer gederfde winst.
 2. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke de opdrachtnemer ten laste van de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.

Artikel 13 – Niet toerekenbare tekortkoming

 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door een niet toerekenbare tekortkoming, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
 3. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en /of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
 4. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 14 – Garantie

 1. Opdrachtnemer staat voor een periode van 12 maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
 2. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
 3. Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.
 4. Opdrachtnemer staat in voor zowel deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van twaalf maanden na levering.
 5. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik en alleen bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.
 6. Geen garantie geldt:
  a) Voor gebreken waaraan al door derden reparaties zijn verricht.
  b) Voor materialen en constructies die door opdrachtgever of derden zijn voorgeschreven.
  c) Voor glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.
  d) Bij normale slijtage.
  e) Bij onoordeelkundig gebruik.

Artikel 15 – Reclamering

Opdrachtgever kan op een gebrek in de uitvoering van de overeenkomst geen beroep meer doen als hij niet binnen 30 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd, onder een duidelijke omschrijving van het geconstateerde gebrek.

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de Rechtbank in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.